Michiel van Nieuwkerk

Michiel van Nieuwkerk

Michiel van Nieuwkerk is from Patrijsweg 80 Rijswijk works at Xuntos and has 6 posts and 39 karma points

ScrumMaster / Senior Professional Developer @ Xuntos (www.xuntos.nl)